Detta är en hemsida för dig som jobbar inom social- och hälsovård. Här är ditt resursförstärkande verktyg för att nå ut till dina kunder i deras hem. Framtiden är här! 

På denna sida hittar du:

 • Verktyg inför e-klubbsstarten 
  - En checklista för professionella 
  - En kortfilm om handledning på distans 

   

 • E-klubbsmodeller och färdiga modeller för utvärdering 

Välkomna till e-clubbing!

 

Projektet e-clubbing

BAKGRUND

Som ett komplement för traditionella serviceformer inom social- och hälsovård utvecklas och designas e-klubbar digitalt. Samhället blir allt mer digitaliserat och för dem som växer upp i en digitaliserad värld är möjligheten till snabbt stöd nödvändigt. Digitala serviceformer erbjuder chansen att integreras i den digitala världen. 

SYFTE

E-klubbarnas syfte är att främja välbefinnande, delaktighet och hälsa hos barn, unga, familjer och seniorer både individuellt och i grupp. Syftet är också att stärka de egna resurserna hos deltagarna. 

 

RESULTAT

Projektet resulterar i färdiga e-klubbsmodeller för olika målgrupper. Dessa finns tillgängliga på denna hemsida.

 

Struktur för handledning på distans

Checklistan fungerar som en modell inför starten av e-klubbar. Den består av tre delar: planering, utförande och utvärdering. Under planeringsfasen tas de viktigaste praktiska sakerna upp som behöver åtgärdas före starten av e-klubben. Vid utförandet presenteras handledarens roll, spelreglerna och tips på aktiviteter som främjar gruppgemenskapen. Utvärderingen handlar om utvecklandet och förbättringen av handledningen. 
​Planering
 • Handledningen kan vara i grupp eller utföras individuellt. 
 • Målgruppens behov kan t.ex. undersökas via en enkät som deltagarna fyllt i innan starten. 
  -> Utifrån svaren kan den professionella bygga upp ett meningsfullt innehåll för e-klubben. 
  -> Vid behov kan den professionella bjuda in sakkunniga för att komplettera innehållet med sin kompetens och erfarenhet. 
 • Innan klubbstarten skickar den professionella ut information till deltagarna samt en blankett om tystnadsplikt. 
 • Den professionella bör tänka på deltagarmängden, rekommenderad deltagarmängd i grupp kan vara ca. 5-7 personer. 
  -> Möjliggör välfungerande gruppdynamik och en god gemenskap. 
 • Den professionella bör hitta kanaler för eventuell marknadsföring så att informationen når så många som möjligt. Eventuell finansiering kan vid behov åtgärdas via sponsorer eller deltagaravgift. 
 • Kursen är virtuell, vilket innebär att deltagarna behöver tillgång till internetuppkoppling, webbkamera, videokonferensprogram samt hörlurar och en mikrofon. 
Utförande 
 • Den professionella redogör spelreglerna för deltagarna, så att de förstår innebörden av dem. 
 • Alla deltagande bör lyssna och visa respekt för andras berättelser och livssituationer. 
 • Deltagarna ska känna sig bekväma i situationen och själv välja vad de delar med sig av. Deltagarna ska alltid känna att de kan vara sig själva. 
 • För att öka deltagarnas förtroende och trygghetskänsla i gruppen är det viktigt att under första träffen ordna aktiviteter, ex. presentera sig själv, sitt yrke eller möjligen en favorithobby. 
 • Den professionella bör observera gruppdynamiken och endast leda diskussionen vid behov.
Utvärdering 
 • Är viktig att utföra för att kunna förbättra och säkra kvaliteten på handledningen i framtiden.
 • Utvärderingen kan ske genom t.ex. en utvärderingsblankett som deltagarna fyller i slutet av e-klubbarna. 
  -> Bidrar till känslan av delaktighet i hela processen
 • Deltagarna får en möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och förväntningar angående handledningen, kontakten till andra deltagarna samt själva konceptet för e-klubbar och även ge feedback och utvecklingsförslag.
 • Utvärderingen bör anpassas till målgruppen. 
 

ABOUT US

Denna hemsida är skapad av socionomstuderande

Sofia Johansson, Ellen Sandberg, Jasmine Sundberg, Patricia Varis & Sofie Wennerqvist 

Uppdaterad av sjukskötare- och hälsovårdsstuderande

René Harju, Ida Hellroos, Josefine Johansson, Aino Reinikainen, Pia Tötterman & Linda Westerberg 

med stöd av

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet
och handhas av
Yrkeshögskolan Novia Henriksgatan 7,
20500 Åbo
2017 & 2018

© Yrkeshögskolan Novia 2018